Från strategi till handling – Regional mat- och livsmedelsstrategi i samverkan

Nytt projekt på gång

Jämtlands län var först i Sverige med en strategi kopplad till mat när den 2012 stod färdig efter att Östersund och Jämtland blivit utsedd till Creative city of gastronomy 2010. Dessutom var Östersund den första matlandethuvudstaden inom Matlandet Sverige 2011.

Sedan dess har ett partnerskap med bred förankring funnits knuten till strategiarbetet. 2016 togs beslut om att revidera strategin och att koppla den tydligare till den nationella livsmedelsstrategin. 2018 beslutades om ”Regional mat- och livsmedelsstrategi” med handlingsplan.

Projekt Från strategi till handling syftar till att växla upp det gemensamma arbetet i att nå målen i strategin om att tex öka konkurrenskraften, förädlingsgraden och att länet ska vara en erkänd hub för mat och gastronomi.

Det övergripande målet är att hitta en långsiktigt hållbar organisation och arbetsform för det operativa arbetet med den handlingsplan som är kopplad till strategin. I det arbetet ingår att följa upp såväl handlingsplan som strategi med relevanta indikatorer och utifrån det föreslå prioriteringar för partnerskapet.

Därutöver bidra till ökad samordning och samverkan vid de prioriterade aktiviteterna. En större aktivitet per år, en framtidskonferens, planeras och genomförs med kopplingar till samtliga områden i strategin – bärkraftigt företagande, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Ett möte per kommun genomförs för att konkretisera strategins betydelse på kommunal nivå. Två mer omfattande partnerskapsmöten med bredare representation anordnas för att bidra till ökad samverkan, kunskap och inspiration.

Projektet ägs av LRF och samarbetspartners är Torsta AB samt Hushållningssällskapet i Jämtlands län med stöd av partnerskapet för den regionala mat- och livsmedelsstrategin.

Finansiärer är Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Torsta och LRF Jämtland.

Kontaktpersoner:
Projektledare Annichen Kringstad, annichen.kringstad@lrf.se, 070-655 15 57
Projektmedarbetare Julia Pearson, julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-525 11 38 Projektmedarbetare Anna Olofsson Frestadius, anna.frestadius@torsta.se, 072-555 16 72

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN