Projekt & nätverk

Vägen mot målen i strategin ter sig lite olika. Ibland kör vi alla på motorvägen, ibland delar vi upp oss på småvägar och möts på en rastplats längre fram. Ibland är det gropigt och ibland nyplogat. Poängen är att utan samarbete kommer vi ingenstans och det krävs gemensamma krafter för att komma framåt.

Här kan du få tips, idéer och förslag på nätverk och finansiering för fortsatta initiativ.

Har du ett projekt som bör finnas med här? Hör av dig!


En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

Från strategi till handling

LRF driver tillsammans med Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Torsta AB projektet Från strategi till handling 2021-2022 för att växla upp det gemensamma arbetet i strategin. Att hitta en långsiktigt hållbar organisation, bereda handlingsplaner, involvera kommunerna tydligare, öka utbytet med andra relevanta regionala och nationella nätverk är några av aktiviteterna i projektet.

Närbild in i från en kornåker på korn och ax

Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen. Projektägare är Torsta AB, finansiär Jordbruksverket.

 

Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Härjedalsmat

Projekt Härjedalsmat pågår under två år och är ett samarbete mellan LRF, Härjedalens kommun och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att samla Härjedalens småskaliga matproducenter och dess intressenter (såsom restaurangnäringen) och bygger en gemensam plattform för att tackla gemensamma problem.En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen

Matkompetenscentrum är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län. Driver projektet gör Hushållningssällskapet tillsammans med Jamtli och Matakademien och med stöd från Europeiska jordbruksfonden.

Närbild in i från en kornåker på korn och ax

SMAK 63

SMAK 63 är resultatet av det tidigare interregprojektet Mat och dryck från Nordens gröna bälte med mål om att skapa ett digitalt kunskapscenter och öka andelen lokal mat vid evenemang som Torsta AB drivit å Jämtland Härjedalens vägnar.


Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0

Duvedmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation - Agenda 2030. Ett av fem spår inkluderar försörjning och cirkulär matproduktion.

En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

Projektet som syftar till att möta uttalade behov från offentliga kök genom att arbeta med olika metoder för produktutveckling drivs av Torsta AB med finansiering från Jordbruksverket, Region Jämtland Härjedalen och ett stort antal kommuner.

Närbild in i från en kornåker på korn och ax

Att ställa om mindre och 
mellanstora städer 
till hållbara 
livsmedelssystem 
genom stadsodling 

Projektet som drivs av Mittuniversitet pågår mellan 2021 - 2025 och syftar till att öka kunskapen om hur stadsodling kan bidra till stärkt lokal matproduktion och självförsörjning samt grönare städer.


Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Strategisk planering för landbaserat vattenbruk (RAS)

Projektet drivs under 2021-2023 med målet att få fram en länsövergripande strategi, inklusive att identifiera platser som är lämpliga för nyetablering av landbaserad fiskodling. Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och länets kommuner samverkar i projektet, som finansieras av Jordbruksverket och medfinansiering från statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen.

En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

UNESCO - Creative City of Gastronomy

Östersund är utsedd inom gastronomi och är den enda svenska staden inom gastronomi­nätverket som idag består av 36 städer från hela världen.

2016 höll det globala nätverket sitt årsmöte i Östersund och Östersund har även bl a varit del av projektet Youth for Food.


Närbild in i från en kornåker på korn och ax

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) 

Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett forsknings- och utvecklingsprogram inom SLU med ett stort antal partners som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna.


Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Bonden i skolan

Bonden i skolan är LRFs digitala läromedel där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför bönder faktiskt behövs. Där finns också information om hur man går tillväga ifall man vill göra ett gårdsbesök!

En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

Farmertime

Farmertime startade i England 2017 som ett nytt sätt genom videosamtal att berätta om livsmedelsproduktion för barn och unga. 2019 kom det via Hushållningssällskapet till Sverige och lärare och livsmedelsproducenter kan anmäla sitt intresse här.


Närbild in i från en kornåker på korn och ax

Bio Z 

Det finns spännande möjligheter för aktörer i Region Jämtland Härjedalen att bedriva en smartare markanvändning, med högre lönsamhet och lägre miljöpåverkan, med hjälp av nya högteknologiska verktyg och tjänster, grundad i lokal högklassig forskning.

Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Offentlig gastronomi

Offentlig gastronomi är en plattform för länets offentliga måltider belägen på Torsta i Ås. Plattformen ska erbjuda inspiration samt främja samverkan, kompetens och ett helhetstänk kring maten och måltiden inom länets offentliga gastronomi

Nationella projekt & aktörer

Mer mat fler jobb

Mer mat fler jobb är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågår till och med maj 2022.

Målet är att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som vi ger arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch.

Närbild in i från en kornåker på korn och ax

SAMLA Sverige 

Inom SAMLA Sverige finns bred kunskap kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag.

Målbilden är resursoptimerad och enkel tillgång till kapital, kunskap och stödinfrastruktur för livsmedelsföretag, i och utanför sina egna geografiska områden.


Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Därinom har bl a en forsknings- och innovationsagenda tagits fram som du hittar här.

En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

AGFO

Agfo är ett affärsnätverk för det svenska matsystemet med fokus att skapa nya kontaktytor och säkra relevant omvärldsbevakning.

Agfos nyhetsbrev Weekly hittar du här.

Närbild in i från en kornåker på korn och ax

 

Tillväxtverkets samordnande uppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag fram till 2025 att samordna arbetet inom livsmedelssektorn. De ska också utveckla området regler och villkor genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd, och där göra en analys av livsmedelskedjans samlade regelgivning samt fortsatt utveckla verksamt.se. De har också ett uppdrag kopplat till kompetensförsörjning och trygga sektorns tillgång till rätt kompetens.


Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Jordbruksverket & livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har förutom att övergripande bidra till en konkurrenskraftig och hållbarh livsmedelsproduktion i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med livsmedelsstrategin.

Här listar Jordbruksverket inspirerande exempel från runt om i landet.REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN